Najważniejsze zasady organizacji wyjazdów - Biuro Obsługi Turystycznej PROFESJONALL

Zaoferowane Państwu połączone usługi turystyczne stanowią imprezę turystyczną. Jakie mamy prawa i jakie obowiązki na wycieczce ?

Zaoferowane Państwu połączone usługi turystyczne stanowią imprezę turystyczną. Biuro Obsługi Turystycznej PROFESJONALL będzie ponosiło pełną odpowiedzialność za należytą realizację całości imprezy turystycznej. Zgodnie z wymogami prawa, Biuro posiada zabezpieczenie w celu zapewnienia zwrotu Państwu wpłat i, jeżeli transport jest elementem imprezy turystycznej, zapewnienia Państwa powrotu do kraju w przypadku, gdyby Biuro stało się niewypłacalne.

FORMULARZ INFORMACYJNY DO UMÓW O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ

− Przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej podróżni otrzymają niezbędne informacje na temat imprezy turystycznej.

− Zawsze co najmniej jeden przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie wszystkich usług objętych umową.

− Podróżni otrzymują awaryjny numer telefonu lub dane punktu kontaktowego, dzięki którym mogą skontaktować się z organizatorem turystyki lub agentem turystycznym.

− Podróżni mogą przenieść imprezę turystyczną na inną osobę, powiadamiając o tym w rozsądnym terminie, z zastrzeżeniem ewentualnych dodatkowych kosztów.

− Cena imprezy turystycznej może zostać podwyższona jedynie wtedy, gdy wzrosną określone koszty (na przykład koszty paliwa) i zostało to wyraźnie przewidziane w umowie, podwyżka ceny nie może nastąpić później niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Jeżeli podwyżka ceny przekracza 8% ceny imprezy turystycznej, podróżny może rozwiązać umowę. Jeżeli organizator turystyki zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny, podróżny ma prawo do obniżki ceny, jeżeli obniżyły się odpowiednie koszty.

− Podróżni mogą rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie i uzyskać pełen zwrot wszelkich wpłat, jeżeli jeden z istotnych elementów imprezy turystycznej, inny niż cena, zmieni się w znaczący sposób. Jeżeli przedsiębiorca odpowiedzialny za imprezę turystyczną odwoła ją przed jej rozpoczęciem, podróżni mają prawo do zwrotu wpłat oraz w stosownych przypadkach do rekompensaty.− W wyjątkowych okolicznościach (na przykład jeżeli w docelowym miejscu podróży występują poważne problemy związane z bezpieczeństwem, które mogą wpłynąć na imprezę turystyczną) podróżni mogą, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie.

− Ponadto podróżni mogą w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej rozwiązać umowę za odpowiednią i możliwą do uzasadnienia opłatą.

− Jeżeli po rozpoczęciu imprezy turystycznej jej znaczące elementy nie mogą zostać zrealizowane zgodnie z umową, będą musiały zostać zaproponowane, bez dodatkowych kosztów, odpowiednie alternatywne usługi. W przypadku, gdy usługi nie są świadczone zgodnie z umową, co istotnie wpływa na realizację imprezy turystycznej, a organizator turystyki nie zdoła usunąć problemu, podróżni mogą rozwiązać umowę bez opłaty za rozwiązanie.

− Podróżni są również uprawnieni do otrzymania obniżki ceny lub rekompensaty za szkodę w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług turystycznych.

− Organizator turystyki musi zapewnić pomoc podróżnemu, który znajdzie się w trudnej sytuacji.

− W przypadku gdy organizator turystyki stanie się niewypłacalny, wpłaty zostaną zwrócone. Jeżeli organizator turystyki stanie się niewypłacalny po rozpoczęciu imprezy turystycznej i jeżeli impreza turystyczna obejmuje transport, zapewniony jest powrót podróżnych do kraju. Podróżni mogą kontaktować się z tym podmiotem lub, w odpowiednich przypadkach z właściwym organem (Warmińsko-Mazurski Urząd Marszałkowski w Olsztynie, tel. +48 89 52 19 000, e-mail do @ warmia.mazury.pl) jeżeli z powodu niewypłacalności Biura dojdzie do odmowy świadczenia usług.

Biuro Obsługi Turystycznej Profesjonall | Polityka prywatności | Logowanie|  Dla agentów

1990 - 2023

Opracowanie JPM Olsztyn

Prawa autorskie zastrzeżone.

 

Przedstawione na stronie propozycje imprez oraz wskazane ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Przed dokonaniem pełnej rezerwacji każdorazowo informujemy o wszystkich kosztach wyjazdów, wolnych miejscach i innych ważnych informacjach decydujących o bezpieczeństwie na wakacjach.