Warunki uczestnictwa - Biuro Obsługi Turystycznej PROFESJONALL

Kolonie w Polsce

Zobacz ciekawe wyjazdy wakacyjne
dla dzieci w Kraju !

Obozy młodzieżowe

Zwiedzanie i dobra zabawa
za granicą !

Wycieczki po Europie

Wycieczki krajoznawcze dla każdego
po całej Europie !

Warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez nasze biuro. Z tym dokumentem koniecznie zapoznaj się przed wyjazdem na wakacje.

1. PROFESJONALL BIURO OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ Iwona Pietrasiuk z siedzibą w Olsztynie ul. Witolda Pileckiego 5/4 (Biuro) jest organizatorem imprez turystycznych, wpisanym do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod nr 9/2009, prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie organizacji imprez turystycznych, pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych zgodnie z ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (dalej „Ustawa”) z dnia 24 listopada 2017 roku (Dz. U. Poz. 2391 z późniejszymi zmianami). Jest również agentem wielu Touroperatorów organizujący wycieczki i wypoczynek na całym świecie.

2. Niniejsze „Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych” (dalej: Warunki Uczestnictwa), stanowią wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego i określają prawa i obowiązki Biura i Uczestnika (dalej łącznie: Strony) związane z oferowaniem, sprzedażą i realizacją imprez turystycznych Biura.

3. Strony przekazują sobie wymagane ustawą lub umową o udział w imprezie turystycznej (dalej: „Umowa”) informacje, oświadczenia i materiały za potwierdzeniem odbioru w sposób odpowiedni do rodzaju uzgodnionego przez Strony w Umowie trwałego nośnika.

I. ZAWARCIE UMOWY

4. Przed zawarciem Umowy Uczestnik otrzymuje od Biura w celu zapoznania się:

a) Właściwy standardowy formularz informacyjny określony w art. 39 ust. 2 Ustawy,

b) Warunki Uczestnictwa i program Imprezy zawierające informacje, których udzielenie jest wymagane przepisami art. 40 ust. 1 oraz innymi przepisami Ustawy,

c) Warunki Ubezpieczenia określone umową gwarancji ubezpieczeniowej zawartej pomiędzy Biurem a Towarzystwem Ubezpieczeniowym EUROPA S.A.

5. Uczestnikami imprezy turystycznej są wyłącznie osoby wskazane bezpośrednio w Umowie.

6. Informacje udzielone Uczestnikowi mogą ulec zmianie przed zawarciem Umowy zgodnie z art. 40 ust. 3 Ustawy dotyczącego wymogu poinformowania Uczestnika o zmianie.

7. Zawarcie Umowy następuje po zapoznaniu się Uczestnika z Warunkami Uczestnictwa, Programem Imprezy, Warunkami Ubezpieczenia oraz po potwierdzeniu zgłoszenia uczestnictwa w Imprezie przez Biuro, które stanowią integralną część Umowy.

8. Przy zawieraniu Umowy Biuro określa rodzaj dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w imprezie turystycznej oraz termin do ich dostarczenia/okazania. Brak wymaganych dokumentów Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w imprezie z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

II. WARUNKI PŁATNOŚCI

9. Umowa uczestnictwa w Imprezie następuje wraz z wpłatą 30% ceny imprezy brutto. Pozostałą część uczestnik zobowiązany jest wpłacić najpóźniej na 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. W przypadku zakupu Imprezy w terminie krótszym niż 30 dni przed datą jej rozpoczęcia Uczestnik jest zobowiązany dokonać pełnej wpłaty zgodnie z terminem w Umowie. Niedokonanie wpłat w ustalonych w Umowie terminach, powoduje rozwiązanie Umowy z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

10. Zmiana innych niż cena warunków Umowy może nastąpić zgodnie z przepisami art. 46 Ustawy. O wszystkich zmianach warunków Umowy, w rozumieniu art. 46 ust. 1 pkt 2 Ustawy, oraz o związanych z nimi uprawnieniach i obowiązkach stron Biuro ma obowiązek powiadomić Uczestnika na trwałym nośniku niezwłocznie po otrzymaniu informacji na temat tych zmian. Uczestnik powinien po otrzymaniu zawiadomienia o zmianach warunków Umowy poinformować Biuro na trwałym nośniku w terminie określonym w tym zawiadomieniu czy przyjmuje proponowaną zmianę czy odstępuje od Umowy.

III. PRZENIESIENIE UPRAWNIEŃ Z UMOWY NA INNĄ OSOBĘ

11. Uczestnik może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w Imprezie wszystkie przysługujące mu uprawnienia z tytułu Umowy, jeżeli osoba ta jednocześnie przejmie wszystkie obowiązki wynikające z tej Umowy oraz pokryje koszty związane z tą zmianą. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków jest skuteczne wobec Biura, jeżeli Uczestnik zawiadomi Biuro na trwałym nośniku określonym w Umowie w terminie, który umożliwi przeniesienie uprawnień na nowego Uczestnika i spełnienie przez niego wszystkich obowiązków wynikających z umowy.

12. Podstawą do otrzymania przez Uczestnika świadczeń objętych Programem Imprezy jest voucher/ skierowanie, a przy wyjazdach grupowych obecność na listach Uczestników Imprezy.

IV. ZMIANA UMOWY

13. Z zastrzeżeniem art. 45, art. 48 ust. 8 i 10 oraz art. 50 ust. 1 Ustawy - cena imprezy określona w Umowie nie podlega zmianie.

14. Zgodnie z przepisami Ustawy, Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany ceny imprezy przed rozpoczęciem imprezy będącej bezpośrednim skutkiem zmiany cen przewozów pasażerskich wynikających ze zmiany kosztów paliwa lub innych źródeł zasilania, wysokości podatków lub opłat od usług objętych umową, nałożonych przez podmioty, które nie biorą bezpośredniego udziału w realizacji imprezy turystycznej, opłat lotniskowych lub opłaty za wejście i zejście na ląd w portach oraz lotniskach, kursów walut mających znaczenie dla imprezy. W przypadku konieczności podwyższenia ceny, Biuro każdorazowo powiadomi Uczestnika pisemnie lub na innym trwałym nośniku o zmianie ceny wraz z uzasadnieniem podwyżki, wskazując sposób jej wyliczenia. W okresie 20 dni przed rozpoczęciem imprezy, cena ustalona w Umowie nie może być podwyższona. Uczestnikowi przysługuje prawo do obniżenia ceny imprezy odpowiadającej obniżeniu kosztów, które to obniżenie kosztów nastąpiło po zawarciu Umowy, a przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. W takim przypadku Biuro może odliczyć od zwrotu należnego Uczestnikowi rzeczywiste koszty obsługi.

15. Zmiana innych niż cena warunków Umowy może nastąpić zgodnie z przepisami art. 46 Ustawy.  O wszystkich zmianach warunków Umowy, w rozumieniu art. 46 ust. 1 pkt 2 Ustawy, oraz o związanych z nimi uprawnieniach i obowiązkach stron Biuro ma obowiązek powiadomić Uczestnika na trwałym nośniku niezwłocznie po otrzymaniu informacji na temat tych zmian. Uczestnik powinien po otrzymaniu zawiadomienia o zmianach warunków Umowy poinformować Biuro na trwałym nośniku w terminie określonym w tym zawiadomieniu czy przyjmuje proponowaną zmianę czy odstępuje od Umowy.

V. REZYGNACJA Z IMPREZY PRZEZ UCZESTNIKA. OPŁATA ZA ODSTĄPIENIE

16. Uczestnik może odstąpić od Umowy w każdym czasie przed rozpoczęciem Imprezy.

17. Uczestnik jest zobowiązany do zapłacenia na rzecz organizatora opłaty za odstąpienie od Umowy („Opłata”) z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Warunkach Uczestnictwa. Opłata podlega potrąceniu z wpłaty dokonanej przez Uczestnika. Jej wysokość została zróżnicowana w oparciu o czas, w jakim doszło do odstąpienia od Umowy i związanymi z nim spodziewanymi oszczędnościami kosztów i spodziewanymi dochodami z tytułu alternatywnego wykorzystania danych usług turystycznych i wynosi:

a) w przypadku odstąpienia od Umowy powyżej 35 dni przed rozpoczęciem Imprezy – 10% ceny imprezy;
b) w przypadku odstąpienia od Umowy pomiędzy 34-28 dniem przed rozpoczęciem Imprezy – 30% ceny imprezy;
c) w przypadku odstąpienia od Umowy pomiędzy 27-15 dniem przed rozpoczęciem Imprezy – 50 % ceny imprezy.
d) w przypadku odstąpienia od Umowy pomiędzy 14-8 dniem przed rozpoczęciem Imprezy – 80 % ceny imprezy.
e) w przypadku odstąpienia od Umowy pomiędzy 7 - 3 dniem dni przed rozpoczęciem Imprezy 95 % ceny imprezy;

18. Biuro w terminie 14 dni od rozwiązania Umowy dokona zwrotu Uczestnikowi zapłaconej kwoty za Imprezę pomniejszoną o Opłatę.

19. Uczestnik może dobrowolnie ubezpieczyć się od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej u dowolnego ubezpieczyciela. Szczegółowe warunki i zakres podane są w materiałach Ubezpieczyciela.

20. Biuro ma prawo odwołać imprezę w przypadku:

a) nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomi Uczestnika o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy,
b) zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż liczba minimalna, zakładana w kalkulacji imprezy,

21. Odwołanie imprezy może nastąpić lecz nie później niż na: 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej ponad 6 dni, 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej 2-6 dni, 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej krócej niż 2 dni. W takim wypadku Uczestnik otrzymuje pełny zwrot wpłaconej kwoty.

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

22. Uczestnik ma prawo do świadczeń Biura gwarantowanych Programem Imprezy.

23. Wymagania specjalne związane z Imprezą, na które Strony wyraziły zgodę określane są w Umowie.

24. Uczestnik uprawniony jest w czasie trwania Imprezy do korzystania z fachowej pomocy i opieki przedstawiciela Biura.

25. W przypadku, gdy Uczestnik znalazł się w trudnej sytuacji, w tym w związku z wystąpieniem nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności w rozumieniu art. 4 pkt 15 Ustawy, Biuro udziela Uczestnikowi odpowiedniej pomocy na warunkach określonych w art. 52 Ustawy.

26. Uczestnik może kierować wiadomości, żądania lub skargi związane z realizacją Imprezy bezpośrednio do agenta turystycznego, za pośrednictwem którego została ona nabyta.

27. W trakcie trwania imprezy Uczestnik ma obowiązek posiadać aktualne dokumenty upoważniające do przekroczenia granicy krajów objętych programem imprezy (przy wyjazdach zagranicznych paszport lub dowód osobisty-kraje UE, przy czym dokument musi być ważny min. 3 miesiące lub dłużej od daty zakończenia imprezy w zależności od kraju wyjazdu), wymaganych wiz, aktualne dokumenty uprawniające do zniżek na przejazdy transportem publicznym wskazanym w programie imprezy.

28. Uczestnik ma obowiązek przestrzegać przepisów celnych i dewizowych obowiązujących w Polsce, krajach tranzytowych i docelowych.

29. Uczestnik lub jego prawny opiekun odpowiadają wobec Biura za szkody wyrządzone przez niego podczas trwania imprezy i zobowiązani są do ich naprawienia lub pokrycia kosztów spowodowanej szkody.

30. Uczestnik ma obowiązek przestrzegać przepisów porządkowych, związanych z bezpieczeństwem oraz PPOŻ, w każdym czasie i miejscu imprezy turystycznej.

31. Od chwili rozpoczęcia imprezy Uczestnik zobowiązany jest stosować się do wskazówek przedstawicieli Biura dotyczących realizacji jej programu.

32. W przypadkach podanych w Programie imprezy właściciel bazy noclegowej może żądać wpłaty kaucji gwarancyjnej, rozliczanej po zakończeniu pobytu.

33. Podczas trwania imprezy Uczestnik jest objęty ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w Polsce oraz w przypadku wyjazdów zagranicznych ubezpieczeniem kosztów leczenia (KL) i (NNW), zgodnie z warunkami ubezpieczenia stanowiącymi integralną część Umowy.

34. Jeżeli istnieją przeciwwskazania lekarskie do udziału przez Uczestnika w Imprezie, Uczestnik jest obowiązany poinformować o tym Biuro.

35. Jeżeli udział w imprezie jest związany z określonymi wymaganiami zdrowotnymi, informacje o tym zamieszcza się w Programie Imprezy. W przypadku uczestnictwa w wypoczynku dzieci i młodzieży, stan zdrowia Uczestnika musi być odpowiedni do uczestnictwa w tym wypoczynku, co potwierdza rodzic lub opiekun przedkładając organizatorowi kartę kwalifikacyjną Uczestnika.

VII. OBOWIĄZKI BIURA

36. Biuro jest odpowiedzialne za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych Umową. Jeżeli którakolwiek z usług turystycznych nie jest wykonywana zgodnie z Umową bądź nie są wykonywane usługi stanowiące istotną część Imprezy, mają zastosowanie przepisy art. 48 Ustawy. Uczestnik ma obowiązek poinformować Biuro o wszelkich niezgodnościach stwierdzonych w trakcie realizacji Imprezy.

37. Uczestnikowi nie przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za niezgodność w przypadku, gdy Biuro udowodni, że:
a) winę za niezgodność ponosi Uczestnik,
b) winę za niezgodność ponosi osoba trzecia, niezwiązana z wykonywaniem usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, a niezgodności nie dało się przewidzieć lub uniknąć,
c) niezgodność została spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościam.

38. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Biura następuje zmiana programu imprezy w czasie jej trwania, Uczestnikowi przysługuje zwrot równowartości niezrealizowanych świadczeń, biorąc za podstawę wartość utraconego świadczenia określonego w kalkulacji ceny imprezy.

39. Całkowita odpowiedzialność Biura za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie imprezy turystycznej jest ograniczona do trzykrotności ceny imprezy turystycznej względem każdego Uczestnika. Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy szkody na osobie lub szkody spowodowanej umyślnie lub w wyniku niedbalstwa.

VIII. UBEZPIECZENIA. GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA

40. Biuro oświadcza, że posiada wymagane Ustawą zabezpieczenie finansowe na wypadek niewypłacalności w formie gwarancji ubezpieczeniowej wydanej przez Ubezpieczyciela TU EUROPA S.A. oraz, że zgodnie z Ustawą odprowadza należne od Umów składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i na Turystyczny Fundusz Pomocowy.

41. Wypłata środków z gwarancji następuje:
a) w zakresie pokrycia kosztów kontynuacji Imprezy lub kosztów powrotu do kraju poprzez Warmińsko-Mazurski Urząd Marszałkowski w Olsztynie, tel. +48 89 52 19 000, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
b) w zakresie zwrotu całości lub części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za Imprezę – ubezpieczyciel TU EUROPA, tel. +48 71 36 92 915, faks: + 48 71 36 92 707, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

IX. REKLAMACJE. SKARGI

42. Uczestnik ma obowiązek poinformować Biuro lub przedstawiciela Biura w miejscu realizacji imprezy o wszelkich niezgodnościach stwierdzonych w trakcie realizacji Imprezy. W przypadku stwierdzonej niezgodności Uczestnik ma prawo do złożenia skargi. W celu zapobiegania szkodom skarga winna być niezwłocznie złożona przez Uczestnika bezpośrednio do przedstawiciela Biura podczas trwania imprezy turystycznej, tak, aby Biuro mogło jak najszybciej interweniować i wyjaśnić sprawę w trybie pilnym. Zaleca się dodatkowo złożenie skargi w postaci papierowej lub elektronicznej (mailem), ewentualnie na innym trwałym nośniku.

43. Skarga powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Uczestnika i Imprezy, w której uczestniczył (w tym m.in. numer Umowy oraz datę Imprezy albo, w miarę możliwości, jedynie kopię zawartej Umowy), przedmiot skargi, wskazanie niezgodności oraz określenie żądań.

44. Zaleca się, aby skarga została złożona w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy. Uczestnik w trakcie rozpatrywania skargi przez Biuro powinien zapewnić współpracę
z Biurem w zakresie niezbędnym do jej rozpatrzenia.

45. Biuro zaleca, aby skarga związana z realizacją Imprezy kierowana była bezpośrednio do Biura lub do agenta turystycznego, za pośrednictwem którego Umowa została nabyta. Agent turystyczny niezwłocznie przekazuje wiadomość, żądania lub skargę do Biura. Skargę wniesioną do agenta turystycznego w danym dniu uważa się za wniesioną z tym dniem do Biura. Agent turystyczny oraz przedstawiciel Biura w miejscu realizacji Imprezy nie są uprawnieni do uznawania roszczeń Uczestnika związanych z Umową, w szczególności wynikających z wniesionej przez Uczestnika skargi.

46. Odpowiedź na prawidłowo złożoną skargę zostanie przekazana Uczestnikowi w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, stosownie do okoliczności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od daty jej wpłynięcia.

47. Do niestanowiących skarg wiadomości i żądań Uczestnika związanych z realizacją imprezy stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 1-4 powyżej.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Biuro.

2. W Biurze nadzór nad systemem ochrony danych osobowych pełni osoba, dostępna pod adresem poczty elektronicznej : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) zawarcia i wykonywania Umowy, w tym prawidłowego świadczenia usług turystycznych przez Biuro, rozpatrywania oraz obsługi skarg, wiadomości lub żądań w związku z usługami, kontaktowania się z osobą zgłaszającą lub Uczestnikiem w związku z usługami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Biurze, jako organizatora turystyki, obowiązków przepisów rachunkowych i podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

c) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizacyjnych przez Biuro (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w szczególności marketingu bezpośredniego usług Biura, ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym, prowadzenia analiz statystycznych, przechowywania danych do celów archiwalnych oraz obliczeniowych.

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie przepisów prawa.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy.

6. Dane osobowe zbiera Biuro bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, a w przypadku Uczestnika małoletniego źródłem danych są jego opiekunowie prawni lub rodzice.

7. Dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji Umowy oraz po zakończeniu usługi, nie dłużej niż do upływu terminu przedawnienia roszczeń względem Biura i gdy okres przechowywania danych wynika z przepisów prawa (przepisy podatkowe i rachunkowe) w zakresie w nich określonych dane będą przechowywane przez okres w nich wskazany. Dane osobowe, które Biuro przetwarza
w celu marketingowym własnych usług, będą przetwarzane do momentu wniesienia sprzeciwu.

8. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom oraz poza Europejski Obszar Gospodarczy w zakresie w jakim jest to niezbędne do prawidłowego realizowania usługi turystycznej (hotele, piloci, ubezpieczycie...), a także podmiotom przenoszącym tradycyjną korespondencję. Biuro w każdym wypadku dąży do minimalizacji przekazywanych danych.

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie określonym przepisami prawa.

10. Na podstawie art. 15-18 oraz 20-22 RODO Osobie, której dane są przetwarzane przysługują
w związku z przetwarzaniem danych:

a) prawo dostępu do danych;
b) prawo do sprostowania danych;
c) prawo do usunięcia danych;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
g) prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu
(w tym profilowaniu) danych.

11. Osobom, których Biuro dane przechowuje przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wypadku stwierdzenia jakiegokolwiek naruszenia przepisów prawa
i zasad ochrony danych osobowych.

12. Biuro nie stosuje profilowania lub automatycznego podejmowania decyzji.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. O ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Biuro nie korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania skarg i dochodzenia roszczeń, w tym nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Niezależnie od powyższego Biuro informuje, że podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, któremu podlega Biuro jest Państwowa Inspekcja Handlowa. Informacje dotyczące internetowego przedsądowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich za pomocą platformy utworzonej przez Komisję Europejską znajdują się pod adresem:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL.

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszymi Warunkami Uczestnictwa mają zastosowanie przepisy Ustawy, Kodeksu Cywilnego lub odpowiednie przepisy prawa polskiego.

3. Uczestnik może zapoznać się z treścią Ustawy, w tym przepisów powołanych w Warunkach Uczestnictwa pod adresem: www.sejm.gov.pl.

4. Spory związane z zawarciem i wykonaniem Umowy będą w miarę możliwości rozwiązywane polubownie, a w razie braku porozumienia przez sądy właściwe ustalone według właściwości ogólnej.

5. Warunki Uczestnictwa obowiązują od dnia 01 grudnia 2021 r. i mają zastosowanie do Umów zawartych od tej daty.

Biuro Obsługi Turystycznej Profesjonall | Polityka prywatności | Logowanie|  Dla agentów

1990 - 2023

Opracowanie JPM Olsztyn

Prawa autorskie zastrzeżone.

 

Przedstawione na stronie propozycje imprez oraz wskazane ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Przed dokonaniem pełnej rezerwacji każdorazowo informujemy o wszystkich kosztach wyjazdów, wolnych miejscach i innych ważnych informacjach decydujących o bezpieczeństwie na wakacjach.