Pamiętaj o karcie EKUZ - Profesjonall - Twoje biuro podróży

Zapraszamy po katalogi wypoczynku 2018.

 

Skorzystaj z wielu promocji.

 

Pamiętaj o karcie EKUZ

Informacje o karcie wymaganej dla dzieci wyjeżdżających na kolonie za granicę RP.

 

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

Podstawowe informacje

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) uprawnia do korzystania w stanach nagłych z opieki zdrowotnej podczas tymczasowego pobytu w państwie członkowskim Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu.

ekuz
Na karcie zamieszczone są następujące informacje:

imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL, numer identyfikacyjny instytucji, która wydała kartę, numer identyfikacyjny karty, końcowa data ważności karty.

Karta jest wydawana w języku urzędowym danego państwa członkowskiego.

Ubezpieczony może skorzystać ze świadczeń medycznych w oparciu o EKUZ, w sytuacji nastąpienia nagłego pogorszenia stanu zdrowia, tak by nie musiał - w związku z koniecznością leczenia - przerywać pobytu w państwie członkowskim. EKUZ potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych (z wyjątkiem tzw. kosztów własnych pacjenta, o ile zostały przewidziane w ustawodawstwie państwa pobytu).

Zgodnie z przepisami wspólnotowymi z zakresu koordynacji systemów ochrony zdrowia w poszczególnych państwach członkowskich UE i EOG (Rozporządzenie nr 1408/71), EKUZ może zostać wydana wyłącznie tym osobom, które posiadają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z ustawodawstwem jednego z państw UE/EOG.

Ważność tego dokumentu wygasa zawsze z chwilą utraty tego uprawnienia. W odniesieniu do Polski oznacza to, że EKUZ może być wydana osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia i zachowuje ważność do momentu określonego w niej, jako data końcowa ważności karty, chyba że w czasie, w którym była ważna, posiadacz karty utracił status osoby ubezpieczonej w NFZ. W takiej sytuacji EKUZ traci ważność w tym samym dniu, co utrata statusu osoby ubezpieczonej w Funduszu.

Jeżeli wyjazd osoby ubezpieczonej do innego państwa członkowskiego ma na celu znalezienie tam i podjęcie pracy zarobkowej lub otworzenie w tym państwie samodzielnej działalności gospodarczej (a nie posiada ona formularza E 101 zaświadczającego, że podczas pracy za granicą stosuje się polskie ustawodawstwo w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego), od momentu podjęcia pracy lub działalności osoba taka podlega ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu tego państwa członkowskiego, na terytorium, którego praca lub działalność jest wykonywana.

Tak więc, od momentu podjęcia pracy lub działalności w innym państwie członkowskim przestaje podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu w Polsce, nawet jeżeli pracodawca nie dopełni obowiązku wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Podobnie osoby, które w Polsce ubezpieczone są mi in. z tytułu posiadania statusu członka rodziny, bezrobotnego, studenta, czy emeryta lub rencisty, z dniem podpisania umowy o pracę, nawet w przypadku pracy o charakterze sezonowym, stają się osobami ubezpieczonymi w państwie, w którym pracę tę wykonują.

Z EKUZ można korzystać wyłącznie do czasu podjęcia pracy lub działalności gospodarczej poza granicami Polski. Od chwili podjęcia pracy w innym państwie członkowskim, bez względu na datę umieszczoną na wydanej EKUZ, niezgodnym z prawem jest posługiwanie się kartą w państwie, w którym podjęta została praca oraz w każdym innym państwie członkowskim.

Uzyskanie karty EKUZ

Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego mogą uzyskać osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia.

W celu uzyskania EKUZ należy przedstawić: wniosek o wydanie EKUZ, dokument tożsamości oraz dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne.

Dokumentami potwierdzającymi ubezpieczenie zdrowotne są:

w przypadku pracownika:

aktualnie podstemplowana legitymacja ubezpieczeniowa lub raport z bieżącego miesiąca dotyczący odprowadzenia składek na ubezpieczenie - ZUS RMUA;

zaświadczenie dotyczące odprowadzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne (w przypadku nowo zatrudnionego pracownika druk potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego - ZUS ZUA).

Uwaga:
w przypadku osoby rozwiązującej stosunek pracy należy przedstawić świadectwo pracy;

w przypadku pracownika, któremu udzielono urlopu bezpłatnego należy okazać zaświadczenie od pracodawcy z informacją o dacie rozpoczęcia urlopu;

w przypadku osoby prowadzącej własną działalność gospodarczą dowód opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne.

w przypadku osoby bezrobotnej:

zaświadczenia z Urzędu Pracy.

Uwaga:
w przypadku osoby wyrejestrowanej z Urzędu Pracy - zaświadczenie określające datę wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego.

w przypadku osoby pobierającej świadczenia emerytalne:

legitymacja emeryta.

w przypadku osoby pobierającej świadczenia rentowe:

decyzja potwierdzająca przyznanie renty;

legitymacja rencisty.

w przypadku osoby pobierającej świadczenia przedemerytalne:

decyzja potwierdzająca przyznanie świadczenia przedemerytalnego;

dokument określający numer świadczenia przedemerytalnego.

w przypadku osoby ubezpieczonej w KRUS:

dowód wpłaty składki na KRUS.

w przypadku małżonka zgłoszonego do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny:

dokument potwierdzający zgłoszenie jako członek rodziny (ZUS ZCZA) oraz jeden z poniższych dokumentów dotyczących głównej osoby ubezpieczonej:

aktualnie podstemplowana legitymacja ubezpieczeniowa lub raport z bieżącego miesiąca dotyczący odprowadzenia składek na ubezpieczenie (ZUS RMUA);

zaświadczenie dotyczące odprowadzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne.

dziecko zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny:

dokument potwierdzający zgłoszenie jako członek rodziny (ZUS ZCZA);

legitymacja szkolna lub studencka (aktualnie podstemplowana);

w przypadku wyjazdu na zagraniczną uczelnię w ramach programu np. Erasmus, Sokrates - zaświadczenie potwierdzające okres kontynuowania nauki zagranicą oraz jeden z poniższych dokumentów dotyczących głównej osoby ubezpieczonej:

aktualnie podstemplowana legitymacja ubezpieczeniowa;

raport z bieżącego miesiąca dotyczący odprowadzenia składek na ubezpieczenie (ZUS RMUA);

zaświadczenie dotyczące odprowadzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne.

pracownicy oddelegowani:

formularz E - 101 lub E- 102 wystawiony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

pracownicy transportu międzynarodowego:

raport z bieżącego miesiąca dotyczący odprowadzenia składek na ubezpieczenie (ZUS RMUA);

oświadczenie pracodawcy.

Uwaga:
w przypadku nowo zatrudnionego pracownika druk potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZUA).

W przypadku wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego (np. wyrejestrowanie działalności gospodarczej; podjęcia nowego zatrudnienia; przejścia na emeryturę/rentę) niezbędne jest ponowne zgłoszenie m.in. członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego głównej osoby ubezpieczonej na stosownym druku (ZUS ZCZA).

W przypadku osób uczących się (np. uczniów, studentów) w sytuacji zakończenia trwania umowy o pracę lub umowy zlecenie, od których były odprowadzane składki zdrowotne niezbędne jest również ponowne zgłoszenie w ramach druku (ZUS ZCZA) do głównej osoby ubezpieczonej.

Okres ważności EKUZ

Okres ważności karty uzależniony jest od tytułu z jakiego dana osoba zgłoszona jest do ubezpieczenia zdrowotnego oraz od daty ważności dokumentu ubezpieczenia, który dołączany jest do wniosku. W związku z tym informujemy, że Narodowy Fundusz Zdrowia podejmie wszelkie przewidziane prawem kroki w celu odzyskania poniesionych nienależnie kosztów od osoby, która skorzystała z opieki zdrowotnej na podstawie EKUZ, po utracie statusu osoby ubezpieczonej.

Ważność EKUZ:

w przypadku pracowników:

prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wygasa po upływie 30 dni od dnia rozwiązania stosunku pracy lub w przypadku otrzymania urlopu bezpłatnego dłuższego niż 30 dni;

karta jest ważna przez kolejne 2 miesiące liczone od miesiąca, za który została opłacona składka na ubezpieczenie zdrowotne.

w przypadku osób prowadzących własną działalność gospodarczą:

prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wygasa po upływie 30 dni od dnia zakończenia lub wyrejestrowania działalności gospodarczej;

karta jest ważna przez kolejne 2 miesiące liczone od miesiąca, za który została opłacona składka na ubezpieczenie zdrowotne.

w przypadku osób bezrobotnych:

prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wygasa po upływie 30 dnia od dnia utraty statusu bezrobotnego lub z dniem podjęcia pracy w innym państwie członkowskim;

karta jest ważna przez 30 dni liczonych od daty wystawienia zaświadczenia z Urzędu Pracy.

w przypadku osób pobierających świadczenia emerytalne:

prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wygasa najczęściej z chwilą podjęcia pracy lub po upływie 30 dni od dnia utraty czy zawieszenia prawa do pobierania renty;

karta jest ważna przez okres 5 lat licząc od daty wydania karty.

w przypadku osób pobierających świadczenia rentowe:

prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wygasa po upływie 30 dni od dnia utraty czy zawieszenia prawa do pobierania renty;

karta jest ważna na okres czasu określony w decyzji o przyznaniu renty.

w przypadku osób pobierających świadczenia przedemerytalne:

prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wygasa po upływie 30 dni od dnia utraty prawa do tego świadczenia;

karta jest ważna na okres maksymalnie 6 miesięcy liczonych od momentu wystawienia karty, jednak nie może przekroczyć daty upływu przyznanych świadczeń.

w przypadku osób ubezpieczonych w KRUS:

prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wygasa po upływie 30 dnia od dnia utraty statusu rolnika;

karta jest ważna przez okres na jaki opłacone zostały składki na KRUS.

w przypadku małżonków zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członkowie rodziny:

członkowie rodziny posiadają prawo do świadczeń w tym samym okresie, w jakim prawo to przysługuje osobom, które ich zgłosiły;

karta jest ważna przez kolejne 2 miesiące liczone od m-ca, za który została opłacona składka na ubezpieczenie zdrowotne głównej osoby ubezpieczonej.

w przypadku dzieci zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego jako członkowi rodziny:

prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wygasa po upływie 4 miesięcy od dnia zakończenia nauki;

w przypadku dzieci, które nie są objęte obowiązkiem nauki szkolnej (do 7 roku życia) karta jest ważna na okres taki jak okres ważności karty wydanej dla głównej osoby ubezpieczonej;

w przypadku dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia i są objęte obowiązkiem nauki szkolnej karta jest ważna jest do końca ważności stempla w legitymacji uczniowskiej;

w przypadku osób, które są w wieku pomiędzy 18 a 26 rokiem życia i kontynuują naukę karta jest ważna do końca ważności stempla w legitymacji studenckiej lub innym dokumencie potwierdzającym fakt kształcenia w Polsce lub zagranicą (np. program Erasmus, Socrates);

w przypadku absolwentów szkół średnich i wyższych karta jest ważna na okres maksymalnie 4 miesięcy liczonych od daty ukończenia nauki.

w przypadku pracowników oddelegowanych:

karta jest ważna na okres jaki został określony na formularzu E-101 lub E-102 wystawionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

w przypadku pracowników transportu międzynarodowych:

karta jest ważna na okres 6 miesięcy licząc od daty oświadczenia pracodawcy o charakterze pracy pracownika.

Przedstawione programy mają charakter ramowy. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie w zależności od warunków pogodowych oraz kondycji uczestników.
Oferta zawarta na portalu nie jest ofertą w ścisłym rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ceny poszczególnych imprez są uzależnione od aktualnego kursu euro i dolara w dniu dokonania rezerwacji i mogą różnić się od przedstawionych w portalu.

Oferta jest własnością BOT PROFESJONALL i jest chroniona prawami autorskimi.

 

GWARANTUJEMY BEZPIECZNE WAKACJE

gothaer - Dobre ubezpieczenia dla naszych klientów


WSPÓŁPRACA


allitaliaairlingusbritishplllot
lufthansaryanturkishwizz

polferiesstena
7islandsactivetalmaturbestrisenbutcomfortceasy-travel
eximfunclubgandalf-travelkonsorcjumlekierlogosOK-Tours
oskarnethpbpskarpawatrawygoda